Diff. Geom, Math. Phys., PDE Seminar: Ravi Shankar